Ga naar inhoud

Medische Staf

De medische staf vertegenwoordigt en behartigt de belangen van medisch GGZ-specialisten die bij GGMD werken.

GGMD informatie voor verwijzers: medisch specialisten, artsen en gemeenten

Inspraak van medisch GGZ specialisten

Binnen GGMD is een medische staf opgericht. Dit is een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten die gespecialiseerde GGZ leveren. Hiermee voldoen we aan de CAO GGZ.

De medische staf vertegenwoordigt de medisch specialisten (psychiaters) in dienstverband die bij GGMD werken en behartigt hun belangen. De bestuurder van GGMD vraagt de medische staf om advies over onder andere het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen en het algemene kwaliteitsbeleid.

GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. De ondernemingsraad, cliëntenraad en medische staf zijn belangrijke gesprekspartners en het klankbord van de bestuurder.

Functies van de medische staf van GGMD

De medische staf wordt per instelling door medisch specialisten in overleg met de Raad van Bestuur vormgegeven. De inspraak van de medische staf is aanvullend op de wettelijke inspraak die de OR heeft.

De medische staf van GGMD:

  • fungeert als een professionele gesprekspartner en inhoudelijk adviesorgaan van de bestuurder en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen;
  • biedt de medisch specialisten een platform om met de bestuurder te praten over de waarborging van de kwaliteit van de (medische) zorg;
  • vergroot de inbreng en de betrokkenheid van de medische professionals op het medisch en strategisch beleid van de organisatie en de zorginhoudelijke (beleids)ontwikkelingen.

De belangrijkste bestuurlijke en organisatorische afspraken binnen de medische staf van GGMD zijn vastgelegd in een reglement.

Meer informatie?