Ga naar inhoud

Jeugd GGZ

GGMD biedt praktische hulp en specialistische geestelijke gezondheidszorg aan dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen in dove gezinnen.

GGZ behandeling voor kinderen en jongeren

Binnen de Jeugdwet biedt GGMD GGZ-behandelingen aan kinderen tot 18 jaar die vroegdoof, plotsdoof, laatdoof, doofblind of slechthorend zijn, of tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis hebben, en aan kinderen/tieners met een CI (cochleair implantaat). Ook horende kinderen met een dove of slechthorende ouder (CODA) bieden wij ondersteuning en begeleiding.

U kunt uw jonge patiënt of cliënt naar GGMD doorverwijzen bij bijvoorbeeld het vermoeden of de behandeling van een mentale of psychische ziekte of aandoening zoals:

 • autisme,
 • ADHD/ADD
 • hoogbegaafdheid,
 • angst- en dwangklachten,
 • borderline, manie of schizofrenie,
 • eetproblemen
 • concentratie- en leerproblemen of
 • verslavingen als gamen, drank, drugs etc.

Voor kinderen met ernstige psychische problemen, die in het cluster II onderwijs niet meer goed kunnen functioneren, is er de GGMD-PLUSgroep

Plusgroep GGMD

GGMD biedt individuele begeleiding en behandeling. We bespreken samen met het kind of jongere én verzorgers/ouders wat de uitdagingen zijn en stemmen de zorg hierop af.

Mentale gezondheid en vragen

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over de omgang met horende personen, vrienden (online en offline), problemen op school, identiteit en seksualiteit.

Ook komt het steeds vaker voor dat jongeren mentale problemen hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale druk, stress, trauma’s, familieproblemen, invloeden van social media. Ook dove of slechthorende kinderen kunnen hiermee te maken hebben.

GGMD biedt specialistische GGZ aan jongeren en kinderen, praktische trainingen én opvoedbegeleiding voor gezinnen met dove gezinsleden.

Specialistische zorg

GGMD biedt individuele begeleiding en behandeling, afgestemd op de situatie van de jongere of kind en het gezin. Na diagnostiek, het in kaart brengen van de problemen, bestaat de ondersteuning uit:

 • Cognitieve gedragstherapie; dat richt zich op verandering in gedrag, ofwel anders denken en doen.
 • Speltherapie: een therapievorm waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.
 • Psychomotorische therapie waarbij door middel van beweging gewerkt aan verandering in het gedrag. Hierdoor kunnen psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Gesprekstherapie voor de ouders.
 •  Systeemtherapie waarbij mensen betrokken worden waar het kind contact mee heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: familie, vrienden, leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang. Systeemtherapie richt zich op verandering in gedrag.
Gezinnen met dove of slechthorende kinderen

Ondersteuning bij opvoeding

Ouders kunnen vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Ook kunnen er problemen zijn zoals gepest worden, onvoldoende zelfstandigheid, sociale vaardigheden, niet goed kunnen concentreren, snel en vaak boos zijn of teruggetrokken gedrag.

GGMD helpt door in gesprek te gaan en te kijken welke zorg nodig is. Wij geven trainingen, praktische opvoedtraining en bieden ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. U kunt uw patiënt of cliënt naar GGMD doorverwijzen als bijvoorbeeld het kind of de ouder aanloopt tegen sociale of emotionele problemen, bij communicatie- of relationele problemen.

Meer informatie

GGMD biedt individuele begeleiding en behandeling, afgestemd op de situatie van de jongere of kind en het gezin. Na diagnostiek, het in kaart brengen van de problemen, bestaat de ondersteuning uit:

 • Cognitieve gedragstherapie; dat richt zich op verandering in gedrag.
 • Speltherapie waarbij spel als communicatiemiddel wordt gebruikt om een kind bijvoorbeeld te helpen bij het verbeteren van het functioneren op school, sociaal of emotioneel.
 • Psychomotorische therapie waarbij door middel van beweging gewerkt aan verandering in het gedrag. Hierdoor kunnen psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Gesprekstherapie voor de ouders.
 •  Systeemtherapie waarbij mensen betrokken worden waar het kind contact mee heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: familie, vrienden, leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang. Systeemtherapie richt zich op verandering in gedrag.

Gespecialiseerde zorgverlening aan jongeren en kinderen valt onder de Jeugdwet.

De gemeente is verantwoordelijk voor (het betalen van) de jeugdhulp maar heeft geen rol in het toekennen van deze hulp. Dit wordt ‘medische verwijsroute’ genoemd.

Voor toegang tot deze zorg is in alle gevallen verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Op basis van deze verwijzing kan de gemeente een beschikking afgeven.

Een cluster-2-school is een school voor dove- en slechthorende kinderen. Het biedt aangepast onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis.

De GGMD-PLUSgroep is voor kinderen met ernstige psychische problemen, die in het cluster II onderwijs niet meer goed kunnen functioneren. De kinderen die wij behandelen, blijven op hun eigen school en krijgen les van hun eigen leerkracht. Tijdens schooluren zijn de kinderen in behandeling bij een pedagogisch behandelaar van GGMD. Samen werken zij aan:

 • het verminderen van (de gevolgen van) de psychische problematiek,
 • het verbeteren van het gedrag op school of
 • het vergroten van de schoolvaardigheden, zoals concentratie, op je beurt wachten en op je stoel blijven zitten.

GGMD doet ook onderzoeken, geeft training en biedt begeleiding aan kinderen bij wie de sociaal-emotionele ontwikkeling stilstaat of achterblijft. Een voorbeeld is het leren omgaan met emoties en relaties met anderen. Het zijn de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen communiceren, begrip te tonen, ruzies op te lossen en sociale normen en gedrag te begrijpen en toe te passen.

Onderzoeken die wij daarvoor uitvoeren zijn o.a. communicatieonderzoek, psychiatrisch onderzoek en psychodiagnostisch onderzoek. Dat doen we als tijdens het intakegesprek of de begeleiding blijkt dat er meer informatie nodig is, bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of de sociaal-emotionele ontwikkeling. We passen onze zorg hierop aan zodat de kinderen zich weer verder kunnen ontwikkelen.

Aanmelden bij GGMD